Оптимизация на логистичните процеси във фирмата

  1. Подобряване на процесите по обработка, складиране и доставка на поръчките до клиента
  2. Проследяваме процесите по обработка на поръчките, приемане, складиране и издаване на стока. Входиране на поръчките, комуникация между фирмения софтуер, сайта, магазините и отговорните служители, администриране на поръчките, комуникация с клиентите. Определяме проблемните зони в склада, затруднените служители и факторите, които забавят работата. Анализираме опаковките, етикирането и подредбата на стоките, както и адекватността на фирмения софтуер. Правим предложения за промени в организацията на склада, в работата на служителите или нуждата от допълнителни функционалности на ERP системата. За наш клиент сме променяли организацията по администриране на поръчките, което доведе до обслужването на 100% повече поръчки от същия персонал.

  3. Обучение на кол-център служители за допродажби
  4. Анализираме нуждата от комуникация с клиентите на фирмата и необходимата подготовка на служителите, които ще го правят. Съставяме процедури за обслужване на клиентите по телефона, както и синхронизираме работата на кол-център служителите с останалите отдели на фирмата за възможно най-качествено обслужване. Финален етап е извършването на допродажби по телефона, както и мотивирането на служителите. За наш клиент сме изграждали малък кол-център, което осигури на фирмата допродажби в размер на 3% от оборота.

  5. Подготовка на доставката и комуникация с клиента
  6. Правим преглед на подготовката за доставка и комуникацията на фирмата с клиента по email или телефон, като започваме от информацията в сайта или магазина. Проследяваме информираността на клиента за условията на доставката от момента на избор на продукт до извършване на доставката, след което правим предложения за подобрения. Информираността на клиента за доставката на поръчаните продукти и нейното своевременно изпълнение са решаващ фактор, особено в онлайн пазаруването. След прилагане на нашите предложения клиентите ни постигат до 10% по-малко откази от вече поръчани стоки.

  7. Намаляване на разходите за логистика
  8. Анализираме разходите за логистика на фирмата и предлагаме варианти за оптимизация. Промени в склада, оптимизиране на броя персонал, разпределение на функциите между служителите, избор на метод за доставка и заплащане според постигнатите резултати. Предлагаме конкретни мерки за намаляване на разходите или посрещане на повишени обороти при запазване на разходите. За наш клиент направихме cost saving план и постигнахме посрещане на 22% по-високи обороти при запазване на разходите за логистика.

  9. Избор на подходяща логистика за фирмата
  10. Правим пълен преглед на логистичните дейности във фирмата – от приемането на стока до доставката към клиенти, вкл. адекватността на ERP системата. Наш клиент реорганизира логистиката си на база нашите предложения и в рамките на 1 година постигна 250% по-голям капацитет за обработка на поръчки при относително запазване на разходите. Нещо повече – фирмата му е готова за посрещане на големи обороти без нуждата от значителни промени.