Cuclo.bg

 

Одит на всички бизнес процеси във фирмата и предложения за оптимизация

 
Извършихме преглед на процесите по придобиване на материали, производство на продуктите, опаковане и етикиране, складиране на готовата продукция и транспорт, доставка до клиента, маркетинг дейностите по продажби и реклама, ценообразуване, промоции, оптимизация на разходите във фирмата и други.

Открихме елементи, които имат нужда от подобрения, напр. вложените в продуктите материали, опаковките, цената за придобиване на материалите и цената за производство на готов продукт. Също така открихме възможности за оптимизация на логистиката в т.ч. използване на външни логистични услуги като order fulfillment.

Резултат – следствие на одита и направените предложения фирмата преструктурира своите дейности, което доведе до намаляване на разходите за производство, складиране и транспорт, както и за някои външни услуги. Допълнително, започнаха преговори за използване на услугата order fulfillment от външен доставчик, което ще облекчи натоварването в персонала.